Acta mathematica scientia,Series B ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (6): 2189-2191.doi: 10.1007/s10473-022-0619-5

• Articles •     Next Articles

PREFACE

Gui-Qiang, G. CHEN, Bo LI, Zizhou TANG, Xiping ZHU   

  • Online:2022-12-25 Published:2022-12-16
  • Contact: Gui-Qiang G. CHEN: chengq@maths.ox.ac.uk;Bo LI: libo@amss.ac.cn;Zizhou TANG: zztang@nankai.edu.cn;Xiping ZHU: stszxp@mail.sysu.edu.cn E-mail:chengq@maths.ox.ac.uk;libo@amss.ac.cn;zztang@nankai.edu.cn;stszxp@mail.sysu.edu.cn
Trendmd